Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Adatkezelési tájékoztató

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1  A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a [webshop URL] oldalt (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a STEELVENT Zrt. (székhely: H-3527 Miskolc, Besenyői u. 8.; Adószám: 11883995-2-05; HU11883995; cégjegyzékszám: 05-10-000337, vezetve a Miskolci Törvényszék Cégbíróságán, kapcsolat: https://www.steelvent.hu/kapcsolat, a továbbiakban : ”STEELVENT”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Honlap összes aloldalára.

1.2  A Honlap üzemeltetője a STEELVENT Zrt. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.

1.3  A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4  A STEELVENT fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A STEELVENT biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. 

2.    A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1  A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap a STEELVENT által üzemeltett és karbantartott, a STEELVENT által meghatározott tartalommal rendelkező felület. A STEELVENT nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A STEELVENT különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2.2  A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy az STEELVENT-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát a STEELVENT arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a STEELVENT üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. A STEELVENT jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2.3  A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a STEELVENT tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a STEELVENT jogosult.

2.4  A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a STEELVENT előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja  nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a https://www.steelvent.hu alatt található ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT és ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (a továbbiakban: ”Adatvédelmi Tájékoztatások, vagy AT”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a STEELVENT a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

2.5  A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. Az STEELVENT nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. A STEELVENT nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. A STEELVENT nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, a STEELVENT jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

2.6  A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a STEELVENT a Honlapon a Honlapon kívüli más, nem az STEELVENT által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató linkeket helyezhet el. A STEELVENT nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet ért károkért. 

2.7  A STEELVENT a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar és EU jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért a STEELVENT nem tartozik felelősséggel.

3.    A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3.1  A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a STEELVENT mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, a STEELVENT és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött szerződésekre vonatkoznak, mely szerződések alapján a STEELVENT a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. A STEELVENT úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A STEELVENT továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Terméken vagy a Termékben vagy a Termék csomagolásán található vagy a Termékhez adott használati útmutató tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a STEELVENT jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a STEELVENT tulajdonát.

3.2  A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. A STEELVENT tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag a https://www.steelvent.hu/kapcsolat, vagy webshop@steelvent.hu keresztül küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy a STEELVENT telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül a STEELVENT által tett jognyilatkozatnak. 

3.3  A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a STEELVENT észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését a STEELVENT bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a STEELVENT a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

4.    A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETEI ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4.1  A Felek kizárólag a steelventshop.hu webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Webáruházon keresztül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előbb említetteken kívüli egyéb módon, szerződéskötésre nincs lehetőség. A STEELVENT a jelen fejezetben foglaltak szerint a Vevő által megadott adatokat a mindenkor hatályos Adatvédelmi Tájékoztatások szerint kezeli.

4.2  A Szerződések Webáruházon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházon keresztül történő szerződéskötés esetében a Webáruházban található Termékek vonatkozásában a Termékek Webáruházon történő megjelenítése szerinti feltételekkel a STEELVENT-t a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapon található ügyfélrendszer menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a Tovább gomb megnyomásával (továbbiakban: ”Megrendelés”) választhat a Vásárlási módok közül. Ezt követően a Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a STEELVENT jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. A STEELVENT a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A STEELVENT nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. Az adatok megadását/ellenőrzését/megváltoztatását követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot (továbbiakban: ”Fizetési mód”) illetve a szállítási módot (továbbiakban: ”Szállítási mód”). A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a STEELVENT kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a STEELVENT jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. A STEELVENT a Honlapon megadott futárszolgálatokkal működik együtt: (a továbbiakban együttesen: ”Futárszolgálat”, a Futárszolgálat kézbesítést végző munkatársa vagy alvállalkozója a továbbiakban: ”Futár”). A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a STEELVENT között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. A STEELVENT az elküldött Megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A STEELVENT tájékoztatja a Vevőt, hogy ha a STEELVENT az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt a STEELVENT nem iktatja. A STEELVENT a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”). A STEELVENT a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni a STEELVENT-től.

4.3  A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiszállítási díjak a kiszállítás helyétől, a megrendelt Termékek méretétől/súlyától, illetve a Futárszolgálattól függően változhatnak. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a STEELVENT az egyes fizetési módoknál pénzkezelési díjat (a továbbiakban: ”Kezelési díj”) számít fel. A Vevő a Kezelési díjat házhoz szállítás esetében köteles fizetni akkor, ha a Vételárat a Futárnak készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel fizeti meg. A Vételár egyéb fizetési módon, így például helyszíni átvételkori megfizetése esetében a Vevő nem köteles Kezelési díjat fizetni. A Kezelési díj a Vételár a Futárnak készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel történő megfizetésével összefüggésben a STEELVENT-nek felmerült költsége. A Kezelési díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat. 

4.4  Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a STEELVENT bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A STEELVENT fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, akár a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. A megváltozott Vételárról a STEELVENT a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 5. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a STEELVENT-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli a STEELVENT-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával. Az előző mondatban foglalt esetben a Szerződés a Felek közt a módosított Vételáron jön létre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Vételárának a Honlapon feltüntetett Vételárhoz képest történő megváltozása esetében a STEELVENT a jelen pontban foglaltakon kívül jogosult a Szerződéstől a jelen ÁSZF 5.2 pontjában foglaltak szerint elállni. 

4.5  A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet. 

4.6  A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott Szállítási mód alapján a Termék átvételére személyesen, a STEELVENT telephelyén, vagy Futárszolgálat által történő kézbesítés útján van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül a STEELVENT szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért a STEELVENT nem tartozik felelősséggel. A STEELVENT jogosult a Termékeket a Honlapon a ’raktáron’, ’beszállítónál készleten’, ’átmenetileg nem vásárolható’ és egyéb, a Termékek helyével, állapotával összefüggő megjelöléssel ellátni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előző mondatban foglalt megjelölések csupán tájékoztató jellegűek, azok helyességéért a STEELVENT nem vállal felelősséget, az ezektől való eltérés nem minősül a STEELVENT szerződésszegésnek, és az ebből eredő esetleges károkért a STEELVENT nem tartozik felelősséggel. 

4.7  A szállítás pontos idejét a STEELVENT e-mail vagy sms útján közli a Vevővel, a szállítást megelőzően. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék személyes átvételére az e-mailben vagy sms-ben megjelölt időpontot követő 5, azaz öt munkanapon belül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a STEELVENT jogosult, de nem köteles a Terméket a Termék gyári csomagolásán felül a Termék épségét és állagát megóvó csomagolóanyagba (a továbbiakban: ”Csomagolás”) csomagolni. A STEELVENT a Terméket nem látja el külön Csomagolással, ha a Termék saját gyári csomagolása a STEELVENT megítélése szerint a Termék épségének és állagának megóvásához kellő védelmet nyújt. A Csomagolás a Termék tulajdonságai, a Szállítási mód figyelembevételével a STEELVENT döntése szerint lehet kartondoboz, kartondoboz töltőanyaggal, átlátszó vagy sötét színű fólia. Ha a Megrendelés több Terméket tartalma STEELVENT jogosult a Termékeket belátása szerint egybe vagy külön Csomagolni. A Termék átvételekor a Vevő a Csomagolás és a Terméktételes ellenőrzését követően köteles a teljesítést az átvételi elismervény, a számla, vagy fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a Csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ha a Termék sérült vagy hibás, a Vevő jogosult a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – Futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a Futárral a STEELVENT költségére visszaküldeni. 

4.8  A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat és Kezelési díjat a Szállítási módnak megfelelő Fizetési mód szerint, készpénzben, bankkártyával, banki átutalás útján vagy online bankkártyás fizetéssel köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha Vételárat személyes átvételkor kívánja megfizetni, úgy készpénzes vagy bankkártyás Fizetési mód áll rendelkezésére. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Vételárat a Termék kiszállításakor, a Futárszolgálat általi kézbesítésekor kívánja utánvéttel megfizetni, a Vételárat a Futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni. A Termék Vételárának a Futár részére történő megfizetése során a Vevő bankkártyával csak akkor tud fizetni, ha a Futárszolgálat, vagy annak alvállalkozója azt lehetővé teszi. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően történt banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak a STEELVENT bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a STEELVENT bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a STEELVENT a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal, vagy a Kezelési díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A STEELVENT a Számlát a Vevőnek a 3.3 pontban megadott adatai alapján elektronikus úton állítja ki és e-mailen a Termék átvételét követően küldi meg. Az elektronikus számlakiállításhoz a Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát a STEELVENT a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

4.9  A STEELVENT a Termékek egy részét külföldi beszállítóktól szerzi be. A STEELVENT. a Termékeket magyar nyelvű használati útmutatóval értékesíti. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha nem kap a Termékhez magyar nyelvű használati útmutatót, a Vevő jogosult a magyar nyelvű használati útmutató utólagos megküldését kérni a STEELVENT-től.

5.    ELÁLLÁSI JOG

5.1  A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig is jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő a jelen pontban foglalt elállási jogát a STEELVENT-nek küldött elektronikus értesítéssel gyakorolhatja. A STEELVENT a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.

5.2  A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a STEELVENT a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a STEELVENT beszállítói nem tudják a STEELVENT rendelkezésére bocsátani megfelelő időben. A jelen pontban foglalt elállás esetén a STEELVENT jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A STEELVENT a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a STEELVENT az elállást nem köteles megindokolni.

5.3  Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is megteheti. A Fogyasztó az elállási jogával az STEELVENT postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy e-mail útján eljuttatott, vagy személyesen a STEELVENT részére átadott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül postára adja a STEELVENT postai címére és ezt kétség esetén igazolja. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Termék visszaküldésével együttesen is megteheti. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Honlapon közzétett és erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével és a jelen pontban foglaltak szerinti közlésével, vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ”Korm. rendelet”) 2. mellékletében található, alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával is megteheti.

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

5.4  A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14, azaz tizennégy napon belül köteles a Terméket saját költségén a STEELVENT részére visszajuttatni. Elállás esetén a Termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a STEELVENT a Fogyasztó kérésére előzetesen kifejezetten vállalta ezen költségek viselését, vagy a Termék visszaküldésének költségei jogszabály szerint a STEELVENT-et terhelik. A Fogyasztó a Terméket a jelen fejezetben foglalt elállási jog gyakorlása esetében akár szabvány postai levélként, csomagként akár postai szabvány levélként nem feladható Termékeket a Fogyasztó a futárszolgálattal csomagként feladva a STEELVENT telephelyének címére küldheti vissza. A STEELVENT a Vételárat és a Fogyasztó által megfizetett, extra szolgáltatásoktó mentes Kiszállítási Díjat az Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a STEELVENT a visszatérítendő összeget addig visszatarthatja, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a STEELVENT részére. 

5.5  A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a STEELVENT-nek. A STEELVENT megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a STEELVENT-nek, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. A STEELVENT megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a STEELVENT-nek, hogy az átvétellel a STEELVENT-nek költsége merülne fel.

5.6  A Fogyasztó nem jogosult elállni a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött Szerződéstől, így különösen olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (így különösen az egyedi igények alapján összeállított, vagy készített termék esetében). 

5.7  A STEELVENT a Fogyasztónak Teljes árat olyan módon fizeti vissza, amilyen módon a Fogyasztó a Teljes árat a STEELVENT részére megfizette, kivéve, ha a Fogyasztó a Teljes árat készpénzben fizette meg a STEELVENT részére. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a STEELVENT a Teljes árat a Fogyasztónak vagy a Vevőnek a Megrendelés során használt bankszámlaszámára fizeti vissza. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a STEELVENT a Teljes árat a Fogyasztónak vagy a Vevőnek a Megrendelés során használt kártyaszámra, vagy banki utalás útján téríti vissza. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat készpénzben egyenlítette ki, úgy a Teljes ár visszafizetése a Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg, figyelembe véve azt, hogy a banki átutalás útján történő teljesítés a Fogyasztó számára előnyösebb, a pénz teljesítése gyorsabb és azonnali hozzáférhetőséget biztosít, kivéve, ha a Vevő előzőleg kifejezetten más (pl.: postai úton történő) visszafizetési módot kért. A Teljes ár helyszíni visszavétel esetén készpénzben is lehetséges. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a STEELVENT nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

5.8  A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg. 

5.9  A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát. 

6.    KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

6.1  A Vevő tudomásul veszi, hogy a STEELVENT-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint. 

6.2  A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 1, azaz egy éven belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A STEELVENT a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 1, azaz egy év letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a STEELVENT teljesítése előtt keletkezett. A STEELVENT az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy a STEELVENT jogosult a Szakértő személyét egyoldalúan meghatározni. A Szakértő bármely EU tagállamban működő vállalkozás lehet, a szakvéleményről készített fordítás hitelességét a Fogyasztó elismeri és ellene kifogással nem él. A Felek megállapodnak, hogy a STEELVENT a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék gyártójának (a továbbiakban: ”Gyártó”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról, kivéve, ha a Fogyasztó a kellékszavatossági jogának érvényesítésekor ettől kifejezetten el kíván térni. A jelen ÁSZF alkalmazásában Gyártónak minősül a Termék azon előállítója és forgalmazója, akit a STEELVENT gyártóként megjelölt. 

6.3  A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni a STEELVENT-el. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekinteni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2 (kettő) évig érvényesítheti a STEELVENT-vel szemben. 

6.4  A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételét követő 1 (egy) évig érvényesítheti.  

6.5  A Felek rögzítik, hogy ha a Termék Vevő általi megvásárlás előtt használatban volt (a továbbiakban: ”Használt Termék”), a STEELVENT a Használt Terméket ’másodosztályú’, vagy hasonló megjelöléssel értékesíti. Használt Termék esetében a Fogyasztót 1 (egy) évig illeti meg a kellékszavatossági jog. A Vevő tudomásul veszi, hogy a STEELVENT a Használt Termékeken kívül más Termékeket, így különösen a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó sérüléssel rendelkező Termékeket is értékesíthet ilyen megjelöléssel.

6.6  A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. A STEELVENT, a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a STEELVENT-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő 3 (három) napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni a STEELVENT-től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a STEELVENT nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kijavítást vagy kicserélést - a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A STEELVENT törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 (tizenöt) napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kijavítás vagy kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Vevő tudomásul veszi, hogy csere esetében a STEELVENT nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék a STEELVENT telephelyére történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni vagy a cseretermék a Vevő részére történő kiszállítása céljából azt a Futárszolgálatnak átadni.

6.7  A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a STEELVENT-től, a hibát a STEELVENT költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a STEELVENT a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

6.8  A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a STEELVENT-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a STEELVENT adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6.9  A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Terméket összekészíteni, és a STEELVENT által szervezett futárszolgálat részére átadni, vagy a STEELVENT telephelyén átadni és a Termékkel együtt a Számla másolatát és a hiba leírását csatolni. Ha a STEELVENT a kellékszavatossági igényt nem vitatja, és annak eleget tesz, a Termék visszajuttatásával és a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a STEELVENT-t terhelik. Ha a Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a STEELVENT e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6.10          A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított 2 (két) évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, a STEELVENT jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.

7.    JÓTÁLLÁS

7.1  A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a STEELVENT a Termékre jótállást vállalhat, melynek feltételeiről a STEELVENT a Termék leírása mellett, vagy a Honlapon ad tájékoztatást. A jelen ÁSZF 5.3 pontjában foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem illeti meg jótállási jog különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt. Ettől a STEELVENT esetileg eltérhet.

7.2  A STEELVENT által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást, bár az általa forgalmazott termékek köre nem esik a kötelező jótállás alá. A kötelező jótállás időtartama a termék árától függ: 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 (egy) év; 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 (két) év, míg 250 000 forint eladási ár felett 3 (három) év.

7.3  A jótállási igény érvényesítéséhez jótállási jegy (a továbbiakban: ”Jótállási jegy”) szükséges. A Jótállási jegyet a STEELVENT a szükséges adatokkal kitöltve a Fogyasztó részére elektronikus dokumentumként is kiállíthatja. A Jótállási jegy esetleges elvesztése esetében a STEELVENT a Fogyasztó kérésére a Jótállási jegyet elektronikusan pótolhatja. A Jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a jótállási igény érvényesítését, ebben az esetben a Termékről kapott Számlával lehet a jótállási igényt érvényesíteni. A Jótállási jegy tartalmazza a STEELVENT megnevezését, címét, a Termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát, a Gyártó nevét, címét, a Szerződéskötés, valamint a Terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának vagy -  a STEELVENT vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a Termék üzembe helyezésének időpontját, a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Amennyiben a Fogyasztó a Jótállási jegyen feltüntetett, a jótállási idő kezdő időpontjától eltérő időpontban vette át a Terméket, a jótállási kezdő időpontja a Termék átvételének időpontja. 

7.4  A jótállási igény érvényesítése során a jótállási jog kötelezettjét terheli annak a bizonyítása, hogy a Termék hibájának az oka a STEELVENT teljesítése előtt megvolt. A bizonyításra a jelen ÁSZF 6.2 pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 

7.5  Ha a Termékre a STEELVENT által adott hirdetés vagy egyéb tájékoztatás alapján a Termék Fogyasztó általi átvételétől kezdődően a Gyártó által vállalt és a hirdetés vagy egyéb tájékoztatásban meghatározott időpontig terjedő és a Gyártót terhelő jótállás (a továbbiakban: ”Gyártói jótállás”) van, ez alatt a Gyártó által vállalt időpontig a Gyártót terhelő jótállás értendő. Gyártói jótállás esetén a Termékhez a Gyártó saját jótállási jegyet (a továbbiakban: ”Gyártói jótállási jegy”) ad. Ha a Termékre a STEELVENT által adott jótállás és Gyártói jótállás is vonatkozik, a Vevő jogosult a két jótállás közül választani. A Gyártói jótállás a STEELVENT-nél közvetlenül nem érvényesíthető.

7.6  A Fogyasztó köteles a hibás teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét, akár azt a STEELVENT felhívására is egyértelműen megjelölni. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Fogyasztó teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét nem jelöli meg egyértelműen, a Felek úgy tekintik, hogy a hibás teljesítés miatt a Fogyasztó a Gyártói jótállási igényét érvényesíti. A Gyártói jótállási igény érvényesítése esetében a gyorsabb ügyintézés érdekében a STEELVENT jogosult a Gyártó elérhetőségének a Fogyasztóval történő közlésére. A jótállási igény érvényesítése során a Terméknek kijavított vagy kicserélt részére a jótállás újra kezdődik a jelen pontban meghatározott szabályok alkalmazásával.

7.7  A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Terméket a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása, továbbá, ha a Terméket nem a Jótállási jegyen vagy a Honlapon esetlegesen megjelölt, vagy a STEELVENT által más módon előzetesen megjelölt szervizben kívánja megjavíttatni. 

7.8  A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának ingyenes vagy visszterhes átruházása esetén a Fogyasztónak minősülő új tulajdonos (a továbbiakban: ”Új tulajdonos”) a jelen ÁSZF rendelkezései alapján érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (a STEELVENT-vel vagy a Gyártóval) szemben. Az előző mondatban foglalt esetben a Termék Új tulajdonosa a STEELVENT kérésére köteles a Termék átruházásának a jogcímét hitelt érdemlően bizonyítani. A Termék Új tulajdonosa a Jótállási jegyet a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján köteles a jótállási igényének érvényesítése során bemutatni. A jelen pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az Új tulajdonos nem minősül Fogyasztónak.  

7.9  A jótállás a Fogyasztó a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó, a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

8.    PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

8.1  Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a STEELVENT-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

8.2  A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a STEELVENT-nek a jelen ÁSZF fejlécében meghatározottak szerint elektronikus úton jelezheti. A STEELVENT a panaszkezelés megkönnyítése érdekében a Honlapon a jótállási és kellékszavatossági igények bejelentésére szolgáló formanyomtatványt (a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Formanyomtatvány”) tehet közzé. 

8.3  Panasszal csak írásban van lehetőség élni, melyre a STEELVENT 30 napon belül válaszol. Amennyiben a Bejelentő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, vagy bármilyen fogyasztói panaszt kíván benyújtani, úgy a lakhelye szerinti, területileg illetékes vármegyei kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok, vagy a http://jarasinfo.gov.hu/

8.4  Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Fogyasztó a lakóhelye szerinti békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, melyek elérhetősége itt érhető el: https://bekeltetes.hu/udvozlo. A STEELVENT székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; Tel.: +36-46-501-091, 501-090; e-mail: bekeltetes@bokik.huhttp://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/ vagy https://bokik.hu/bekelteto-testulet). A STEELVENT-et a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A STEELVENT kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. 

8.5  A Vevő az Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelvét is végrehajtó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, panaszait az alábbi címen – közvetlenül - is bejelentheti: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU. Az online bejelentés feltétele, hogy a panasz ellenérték ellenében igénybe vett szolgáltatással, vagy értékesítéssel legyen kapcsolatos.
További feltétel, hogy a bejelentő az Európai Unió területén lakó, olyan uniós polgár legyen, aki szolgáltatásainkat nem Magyarország területéről veszi igénybe. Fontos, hogy az online vitarendezési platform nyújtotta lehetőséggel olyan szolgáltatással kapcsolatban éljen, amelynek igénybe vételét az Európai Unió területén kezdeményezte.

9.    A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1  A személyes adatok kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató a Honlapon megtalálható. A Vevő elismeri, hogy a STEELVENT-nek megadott személyes adatait megfelelő formában adja meg, továbbá adatai változásáról a STEELVENT-t haladéktalanul tájékoztatja e-mailben, vagy azokat a rendelkezésre álló felületen átvezeti. A Vevő kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok valós adatokat tartalmaznak.

9.2  Ha a Vevő Szerződésben foglalt adatai a Szerződés megkötése és a Termék átvétele közötti időablakban megváltozta, a változást a Vevő köteles haladéktalanul a STEELVENT felé jelezni, az értesítés elmaradásából eredő kárért a Vevő felel. 

9.3  A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvétele során az átadás- átvételi jegyzőkönyv vagy a fuvarlevél Vevő általi aláírását, illetve a Számla átvételét követően a Termék által a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vevő kártérítési vagy egyéb igényt a Ptk. 6:550. §-a alapján a Gyártóval szemben érvényesíthet.

9.4  A Felek rögzítik, hogy a STEELVENT eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet, melyek során érvényesíti az (EU) 2019/2161 irányelvének érintett rendelkezéseinek, valamint a 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbikában: Árrendelet) előírásait. Az Akció keretében tájékoztatásul a STEELVENT egyéb ártájékoztató megjelöléseket alkalmazhat, pl. szokásos ár, vagy piaci ár, vagy ajánlott ár (RRP) (a továbbiakban együttesen: ”Piaci ár”), mely megjelölések az Akció során alkalmazott árakra, kedvezményekre nincsenek hatással. A STEELVENT egyoldalúan jogosult meghatározni a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Piaci ár kiszámítása az alapjának és módjának közzétételének elmaradásáért az STEELVENT-t nem terheli felelősség. A Vevő elfogadja, hogy a STEELVENT kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a STEELVENT jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni, vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állnak a STEELVENT rendelkezésére, ezért a STEELVENT jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek az STEELVENT-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a STEELVENT a Honlapon teszi közzé. 

9.5  A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a STEELVENT ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

9.6  Az STEELVENT-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

Minden jog fenntartva!

© STEELVENT Zrt.